ENG24

eng24 คืออะไร

    eng24 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม

    eng24 เน้นนำเสนอในรูปแบบของ edutainment (education + entertainment) เพื่อให้ทุกคน เด็กวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ชมรายการได้อย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

หน่วยงานไหนเป็นผู้ดำเนินการ eng24

    สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

    eng24 เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกันเพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย


eng24 ทำเพื่อใคร

    เพื่อให้ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีและใช้ได้จริง


นอกจากสื่อวิดีโอแล้ว มีแผนการสอนหรือแบบฝึกหัดไหม

    eng24 มีไฟล์เอกสารที่ประกอบด้วยแผนการสอน คำแนะนำในการใช้ แบบฝึกหัด รวมคำศัพท์ และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมีไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกันไว้ ซึ่งทั้งหมดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการนำไปใช้

eng24 มีรายการอะไรบ้าง

    รายการใน eng24 มีให้เลือกชม 3 หมวดหลักคือ

1. eng hour

    วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติ ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูสามารถใช้วิดีโอนี้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปกับครูและนักเรียนต้นทาง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ วิดีโอชุดนี้สอนโดย Mr.Brian Wadman อาจารย์ประจําคณะะศิลปศาสตร​์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์ประจํา สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล2. eng for occupations

วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง เน้นถึงคำศัพท์ ประโยคและวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ แบ่งเป็น 2 รายการ ดังนี้

2.1 The Workshop

    เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ของนักเรียนคนหนึ่งที่ได้ไปฝึกงานกับมืออาชีพซึ่งมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกิจกรรมอันท้าทาย เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพนั้นๆ

2.2 Speak Up

    เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานจากคนที่โดด เด่นและก้าวหน้าเพราะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษในรายการนี้มีรูป แบบชัดเจน ใช้ประโยคซ้ํา นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนได้ง่าย นําเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์

3. eng for daily life

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 รายการ ดังนี้

3.1 CAT English

    การรวมตัวพิเศษของ 3 พิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ Christopher Wright, Adam Bradshaw และ Tae เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรายการ CAT โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่สนุก ตลก และได้ความรู้ใหม่ๆ

3.2 Happy English

    เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในความหมายดีๆ ช่วยเพิ่มความสุขในการเรียนจากครูสมศรี ธรรมสารโสภณ รายการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

รายชื่อคณะทำงาน eng24

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะที่ปรึกษา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
สุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คณะทำงาน

บุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุวดี อยู่สบาย
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
สุชาดา กังวาลยศศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สมยศ ฝูงชมเชย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สุวรรณณา พวงลัดดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วรรณา ช่องดารากุล
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อุศณา ลาภประเสริฐพร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พุทธรักษา เรืองอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
วีรศักดิ์ สมัครสมาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ดารุวรรณ ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รพีพร แตงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและการผลิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Richard John Hiam
ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายคลังและสินทรัพย์
อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ที่ปรึกษาโครงการ

ผลิตรายการโดย

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด