eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24
เพราะภาษาอังกฤษ คือโอกาส รายการ Speak Up จึงพาไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานจากคนที่โดดเด่น และก้าวหน้าเพราะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษในรายการนี้มีรูปแบบชัดเจน ใช้ประโยคซ้ํา นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนได้ง่าย นําเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์)
* เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 3.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารรวมคําศัพท์และประโยคที่ควรรู้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละอาชีพ ผ่านสถานการณ์จริงของนักเรียนคนหนึ่ง (Intern) ที่ไป ฝึกงานกับคนทํางานมืออาชีพ (Boss) โดยมีผู้ช่วยเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิง (Buddy) นักเรียนจะ ได้เข้าใจลักษณะของอาชีพนั้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ และได้ทําภารกิจที่ท้าทาย
*เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 4.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดสําหรับคุณครู