eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

resource(n) resourcefulness(n) ทรัพยากร ความเรืองปัญญา คิดเก่ง เจ้าปัญญา

resource (n) ทรัพยากร resourcefulness (n) ความเรืองปัญญา คิดเก่ง เจ้าปัญญา It’s not about your resources. It’s about your resourcefulness.

ดู 2,360 ครั้ง