eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

analytical (adj) analyze (v) ที่ใช้การวิเคราะห์ วิเคราะห์

analytical (adj) ที่ใช้การวิเคราะห์ Analyze (v) วิเคราะห์ Languages are true analytical methods.

ดู 2,101 ครั้ง