eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

charismatic (adj) charming (adj) ซึ่งมีเสน่ห์ / ซึ่งมีบารมี ที่มีเสน่ห์

charismatic (adj) ซึ่งมีเสน่ห์ / ซึ่งมีบารมี charming (adj) ที่มีเสน่ห์ If your actions inspire others to dream more, learn more and do more, you are a charismatic leader.

ดู 2,164 ครั้ง