eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

devoted (adj) ซึ่งอุทิศ, ทุ่มเท

devoted (adj) ซึ่งอุทิศ, ทุ่มเท You can never do too much for a devoted friend.

ดู 2,127 ครั้ง