eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

trustworthy (adj) ควรค่าแก่การไว้วางใจ

trustworthy (adj) ควรค่าแก่การไว้วางใจ The only way to make a man trustworthy is to trust him.

ดู 2,281 ครั้ง