eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

respond (v) rudeness (n) ตอบสนอง / ความหยาบคาย

respond (v) ตอบสนอง rudeness (n) ความหยาบคาย Never respond to rudeness. When people are rude to you, they reveal who they are, not who you are. Be silent.

ดู 2,248 ครั้ง