eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

go together (v) ไปด้วยกัน

go together (v) ไปด้วยกัน If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.

ดู 2,162 ครั้ง