eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

replay (v) rewind (v) Be mindful เล่นกลับใหม่ / กรอกลับใหม่ / จงมีสติ

replay (v) เล่นกลับใหม่ rewind (v) กรอกลับใหม่ Be mindful. จงมีสติ Life is short. Time is fast. No replay. No rewind. So enjoy and be mindful of every moment as it comes.

ดู 2,305 ครั้ง