eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

helpful (adj) ที่ช่วยเหลือเกื้อกูล

helpful (adj) ที่ช่วยเหลือเกื้อกูล Be helpful. When you see a person without a smile, give them one of yours.

ดู 2,305 ครั้ง