eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

decorate (v) ตกแต่ง

decorate (v) ตกแต่ง Don’t wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden and decorate your own soul.

ดู 2,115 ครั้ง